Hlavná stránka

Akcie

HISTÓRIA

- Dejiny farského chrámu

- Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARNOSŤ

- Kronika Farnosti

- časopis Františkánske zvony

BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SVIATOSTI

MODLITBY A PRIKÁZANIA

FOTOGALÉRIA

SPOLOČENSTVÁ

- Ružencové bratstvo

- Farská ekonomická rada

- Spevácky zbor

PREZENTÁCIE - ÚVAHY

LINKY

KONTAKT

 

Sviatosť krstu

   Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

   Rodičia musia deklarovať záväzok vychovávať svoje dieťa vo viere a vzhľadom na to žiť život veriaceho katolíka (modlitba, sviatostný život, sviatostné manželstvo). Rodičia musia absolvovať krstné poučenie v termíne podľa dohody.

   Krstný rodič má byť slobodný vo veku nad 16 rokov. Sám musí byť pokrstený v katolíckej Cirkvi a musí mať sv. prijímanie a sv. birmovania. Bez týchto sviatostí nemôže zastávať úlohu krstného rodiča. Tí, ktorí žijú v manželstve, musia byť sobášení v kostole a nesmú byť rozvedení a najlepšie aj praktizujúci kresťania (ostatní, ktorí nespĺňajú tieto podmienky, môžu byť len svedkami krstu).

   Krst detí v našej farnosti
Krst sa v našej farnosti vysluhuje každú druhú sobotu, ako samostatný obrad vždy dopoludnia o 10.00 hod. Je možnosť dohodnúť si vysluhovanie sviatosti aj v nedeľu počas sv. omše o 10.00 hod. Poučenie o krste prebehne podľa dohody s kňazom. Jeden z rodičov (alebo obaja) nahlási krst dieťaťa minimálne v týždni, keď sa má vyslúžiť sviatosť. Je vhodné sa vopred informovať o termíne udeľovania sviatosti či o prípadných zmenách (je dobré priniesť so sebou aj rodný list dieťaťa, netreba robiť kópiu, stačí originál na ukážku). Na fare vypíšeme krstný lístok so všetkými náležitosťami. Na krst je potrebné priniesť: sviečku a košieľku.

   Krst dospelých v našej farnosti
Príprava prebieha jeden rok individuálnou formou po dohode kňaza s katechumenom.

 
Najbližšie termíny krstov - viď hlavná stránka

Späť

 

© 2012 Rímskokatolícka cirkev Nitra - Horné mesto