Hlavná stránka

Akcie

HISTÓRIA

- Dejiny farského chrámu

- Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARNOSŤ

- Kronika Farnosti

- časopis Františkánske zvony

BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SVIATOSTI

MODLITBY A PRIKÁZANIA

FOTOGALÉRIA

SPOLOČENSTVÁ

- Ružencové bratstvo

- Farská ekonomická rada

- Spevácky zbor

PREZENTÁCIE - ÚVAHY

LINKY

KONTAKT

 

Sviatosť manželstva

   „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť (KKC 1055, 1056).

POKYNY NA UZAVRETIE MANŽELSTVA V NAŠEJ FARNOSTI

  • Obaja snúbenci na farskom úrade nahlásia dátum a čas sobáša (najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom.

   Tu platí, vzhľadom na veľké množstvo sobášov v našej farnosti, že kto skorej príde môže si vybrať nielen dátum ale hlavne hodinu. Pokým je už dátum či hodina obsadená nevieme bohužiaľ vyhovieť.

  • Treba si dohodnúť absolvovanie predmanželských náuk. Tieto náuky si možno vykonať tu v našej farnosti, ale rovnako si možno vykonať náuky aj mimo tejto farnosti. Vtedy treba priniesť doklad o ich absolvovaní.

  • K spísaniu sobášnej zápisnice treba, aby si snúbenci priniesli krstné listy, ktoré si vyzdvihnú na farskom úrade, kde boli pokrstení - nesmú byť staršie viac ako pol roka. Pokiaľ je niektorý zo snúbencov pokrstený v mieste konania sobáša, krstný list netreba nosiť.

  • Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená alebo je iného vyznania, je potrebné čo najskôr spísať na farskom úrade, kde sa sobáš nahlasuje, žiadosť na Rímskokatolícky biskupský úrad o povolenie sobáša. Táto žiadosť (tzv. dišpenz) sa spisuje pred dvomi svedkami, ktorých si privedú snúbenci so sebou.

  • Pokiaľ obaja snúbenci bývajú mimo dekanátu Nitra (Nitra Horné mesto, Dolné mesto, Chrenová, Klokočina, Kalvária, Janíkovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Dolné Krškany, Drážovce), musí aspoň jeden zo snúbencov priniesť potvrdenie o prepustení z farnosti, na území ktorej skutočne býva (ide o tzv. kánonické bydlisko), teda nie z miesta kde má trvalé bydlisko, pretože trvalé bydlisko sa nemusí zhodovať s miestom skutočného pobytu.

  • Nahlásiť sobáš na matrike Mestského úradu Nitra, kde obdržíte tlačivo štátnej sobášnej zápisnice.

  • Matrikou overenú štátnu zápisnicu priniesť na farský úrad aj s rodnými listami, lístkom s menami a rodnými číslami svedkov. (po sobáši bude farským úradom štátna zápisnica doručená na matriku, kde vám bude po desiatich dňoch vydaný sobášny list a vrátené rodné listy).

  • Snúbenci nemajú starosť o zabezpečenie upratovania, výzdoby a iných nákladov spojených s ich sobášom, ako je osvetlenie, ozvučenie a pod., ale iba prispievajú svojim milodarom na tieto náklady.

  • Snúbenci si môžu vybrať organistu a dohodnúť si s ním hudobnú stránku sobášneho obradu. Rovnako si môžu navrhnúť aj svojho vlastného organistu, ak takého majú či už v rámci rodiny, prip. niekoho blízkeho známeho.

    Organisti, ktorí tradične hrávajú pri sobášnych obradoch:

  •• Eva Petráková
  •• Peter Gál
  •• Adam Daňo
  •• Eva Šilerová - spev

  • Viac informácií dostanú snúbenci osobne pri návšteve na farskom úrade, počas úradných hodín, alebo telefonicky.


Späť

 

© 2012 Rímskokatolícka cirkev Nitra - Horné mesto