Hlavná stránka

Akcie

HISTÓRIA

- Dejiny farského chrámu

- Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARNOSŤ

- Kronika Farnosti

- časopis Františkánske zvony

BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SVIATOSTI

MODLITBY A PRIKÁZANIA

FOTOGALÉRIA

SPOLOČENSTVÁ

- Ružencové bratstvo

- Farská ekonomická rada

- Spevácky zbor

PREZENTÁCIE - ÚVAHY

LINKY

KONTAKT

 

Ružencové bratstvo

  Je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú blahoslavenú Pannu Márii a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet, potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.

  Cieľom Ružencového bratstva (ďalej RB), je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktoré udelil reholi Kazateľov (dominikánov) pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho z moci svojho úradu, na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v celej latinskej Cirkvi.

  Členstvo v Ružencovom bratstve
•  pokrstený katolík, ktorý má minimálne deväť rokov, ktorý sa slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena RB.
•  každý člen, si môže slobodne vybrať jednu z troch foriem členstva, tzn. byť členom Svätého, Živého alebo Večného ruženca.
•  záväzky si plní každý sám za seba, ktoré ho síce neviažu pod hriechom, ale má sa usilovať o to aby nevznikol hriech z nedbanlivosti, či z pohŕdania duchovnými dobrami – nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba (napr. nemôže sa desiatok modliť matka aj za seba, aj za svojho syna, či dcéru).
•  ak členovi (napr. Živého ruženca) už nevyhovuje táto forma modlitby, môže si zvoliť inú (napr. Svätý, alebo Večný), ktorú momentálne bude plniť zodpovedne (napr. počas pobytu v zahraničí, matky s malými deťmi, pripútaní na lôžko ...).
•  vstupom do RB člen obdrží od horliteľa Preukaz člena RB podľa formy modlitby posvätného ruženca, ktorú si člen zvolil.
•  členstvo v RB nie je podmienené finančným príspevkom, avšak ktorýkoľvek člen RB môže formou milodaru prispievať do pokladne RB.
•  členstvo zaniká: smrťou člena, vystúpením, vylúčením.
•  člena je možné z RB vylúčiť:

  1. Ak dáva pohoršenie – tzn. Byť pre niekoho príležitosťou poklesku v morálnej alebo náboženskej oblasti (napr. vzťah slobodných ľudí žijúcich spolu bez sviatostného manželstva.)

  2. Ak člen Živého ruženca 3 x za sebou bez vážneho dôvodu, teda z nedbanlivosti sa nezúčastní povinného spoločného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca v prvú nedeľu v mesiaci a odmietol návrh horliteľa RB, aby si zvolil inú formu modlitby posv. Ruženca (Svätý, alebo Večný), v ktorých nie je povinnosť mesačného stretnutia.

  Apoštolát Ružencového bratstva
•  k apoštolátu členov patria: skutky duchovného a telesného milosrdenstva (návšteva chorých, podporovanie sociálne slabých rodín a pod.), podporovanie ružencového apoštolátu medzi deťmi a mládežou vo svojich rodinách a na pracoviskách.
•  členovia RB majú byť nápomocní vo farnosti (napr. zabezpečenie modlitby posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.).

  Stanovy Ružencového bratstva
Členovia RB sa riadia Stanovami Ružencového bratstva na Slovensku. Riadni členovia RB sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach i prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi.

  Výsady a prísľuby Ružencového bratstva
•  osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie
•  spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca všetkých členov RB na celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch aj po smrti
•  spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov RB
•  spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov
•  spoluúčasť na úplných alebo čiastočných milostiach
•  každý mesiac provinčný promótor slúži sv. omšu za živých a zosnulých členov Ružencových bratstiev na Slovensku
•  všetci veriaci, ktorí sa pomodlia posvätný ruženec, môžu za obvyklých podmienok získať čiastočné alebo úplné odpustky

  Okrem toho môžu členovia RB na základe dekrétu Posvätnej Apoštolskej Penitenciárie z 11. januára 1969, za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch:
•  Deň vstupu do Ružencového bratstva
•  Veľká Noc
•  Obetovanie Pána – 2. februára
•  Zvestovanie Pána – 25. marca
•  Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
•  Ružencová Panna Mária – 7. októbra
•  Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
•  Narodenie Pána – 25. decembra

  Spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca
Šírenie a oživenie modlitby posvätného ruženca v dominikánskom duchu uskutočňujú mnohí veriaci, ktorí sú formovaní dominikánskou mariánskou spiritualitou a zaväzujú sa modliť a šíriť modlitbu posvätného ruženca. Sú súčasťou tzv. dominikánskeho ružencového hnutia, a tvoria ho viaceré ružencové spoločenstvá. Medzi najznámejšie patria spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca.

  Ružencové bratstvo v našej farnosti pri chráme sv. Petra a Pavla, Nitra - Horné mesto.

  Pôvodná farnosť Nitra Horné mesto sa skladala z terajších troch farností: Chrenová, Zobor a Horné mesto.
  Dlhé roky bol kostolík na Chrenovej strediskom stretávania sa ružencových spoločenstiev z týchto častí mesta každú prvú nedeľu v mesiaci. Po viacerých reorganizáciách nitrianskych farností tvorí našu terajšiu farnosť len časť Horné mesto. Tým sa zredukoval aj počet existujúcich živých ruží – spoločenstiev veriacich, ktorí majú rozdelené všetky desiatky posvätného ruženca, a tak sa modlia denne celý ruženec. V súčasnosti je situácia v našej farnosti nasledovná:

  Pani Hilda Nagyová vedie dve 15-členné ružencové ruže. Prebrala ich ešte v r.1990 po vtedajšej horliteľke zo Zobora p. Marte Novotnej, ktorá ju voviedla do aktívneho života viery, a tým aj k dennej modlitbe ruženca. Pani Novotná celý život nezištne pomáhala v našej farnosti pri všetkých príležitostiach ako aj v apoštoláte až do odchodu do večnosti v r.1990. V r.1991 prebral vedenie vtedajšej farnosti Nitra – Horné mesto vdp.Fr. Kapusňák, ktorý bol a je doteraz zanieteným propagátorom misijného diela sv. Cirkvi. Na jeho návrh vzniklo ďalšie ružencové spoločenstvo, ktorého hlavným poslaním je modlitba za misijné dielo sv. Cirkvi, ale aj za všetky aktuálne problémy kresťanstva v súčasnosti u nás i vo svete. Tvorí ho 20 členov živého ruženca, ktorý viedla Ing. Terézia Vencelová a pred pár rokmi prebrala vedenie Eva Petráková. Okrem dennej modlitby svojho desiatku ruženca prispievajú naši „ruženčiari“ aj skromnou finančnou čiastkou na pápežské misijné diela ako aj na sv. omše za našich bývalých členov, ktorých si už Pán povolal, príp. na ďalšie duchovné potreby spoločenstva.

   Dúfame, že na príhovor ružencovej Panny Márie budú rásť vo viere a vzájomnej kresťanskej láske nielen všetci členovia našich ružencových ruží, ale aj celé spoločenstvo našej farnosti.

 

© 2012 Rímskokatolícka cirkev Nitra - Horné mesto